UPU
UPU
 
UPU
 
UPU

Utama        Peranan        Skop Tugas        Profail        Carta Organisasi       Direktori

UPU
 
 
  Kata Aluan 
Visi & Misi
Piagam Pelanggan
Makluman 
Pekeliling 
Tatatertib 
Panel
Muat Turun
Dokumen Guaman
Sumber Rujukan
Laporan Tahunan
Statut-statut USM
Istilah Undang-undang
Tarikh Mesyuarat Tatatertib
Tarikh Mesyuarat LPU 2009
Tarikh Pembayaran Gaji
Hari Kelepasan AM 2009
Pautan Pilihan
Galeri Foto
Penghargaan
Peta Kampus
 
esolat
 
   Bil. Pengunjung :  New Page 1
tatto media
 
  UPU
 
 

ISTILAH PERUNDANGAN

 
 

New Page 1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  N  M  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
 
Bil Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
1 abai neglect
2 abstain abstain
3 abstain mengundi abstain from voting
4 actus reus actus reus
5 ad hoc ad hoc
6 ad valorem ad valorem
7 ada-adaan undang-undang legal fiction
8 adat anak watan native custom
9 adat antarabangsa international custom
10 adat atau kelaziman  custom or usage
11 adat lazim general custom
12 adempsi ademption
13 adil dan munasabah just and reasonable
14 adil dan saksama just and equitable
15 admiralti admiralty
16 aduan complaint
17 afidavit affidavit
18 afidavit jawapan affidavit-in-reply
19 afidavit tambahan supplementary affidavit
20 agensi pembentuk undang-undang law-creating agency
21 agensi penentu undang-undang law-determining agency
22 agih apportion
23 agresi aggresion
24 ahli juri juror/juryman
25 ahli parlimen member of parliament/parliamentary
26 ahli silih ganti alternate member
27 ahli Badan Peguam member of the Bar
28 ahli Dewan Undangan Negeri member of State Legislative Assembly
29 akaun account
30 akaun bersama joint account
31 akaun premium syer share premium account
32 akaun terakui account stated
33 akru accrue
34 akses access
35 akses kepada kanak-kanak access to a child
36 Akta Act 
37 akta induk parent act
38 Akta Parlimen Act of Parliament
39 aktuari actuary
40 akaun declaration
41 akaun berkanun statutory declaration
42 akaun bersalah plea of guilty
43 akaun kesolvenan declaration of solvency
44 akaun nazak dying declaration
45 akaun taat setia declaration of allegiance
46 akaun tak bersalah plea of not guilty
47 akuiesens acquiescence
48 akujanji undertaking
49 akusaksi attest
50 alam sekitar manusia human environment
51 alang gift
52 alang inter vivos gift inter vivos
53 alang selepas gift over
54 alasan barangkali probable ground
55 alasan keputusan grounds of decision
56 alasan penghakiman grounds of judgement
57 alasan rayuan grounds of appeal
58 alibi alibi
59 alien alien
60 alien musuh enemy alien
61 alimoni alimony
62 alokatur allocatur
63 alternatif alternative
64 alur laut perpulauan archipelagic sea-lane
65 amalan observance
66 amalan dan prosedur practice and procedure
67 amalan menyalahi undang-undang illegal practice
68 amalan salah malpractice
69 amanah trust
70 amanah berbangkit resulting trust
71 amanah budi bicara discretionary trust
72 amanah eksekutori executory trust
73 amanah khairat charitable trust
74 amanah menyalahi undang-undang illegal trust
75 amanah perlindungan protective trust
76 amanah prekatori precatory trust
77 amanah terbentuk lengkap fully constituted trust
78 amanah tersempurna executed trust
79 amanah tersirat implied trust
80 amanah utama principal trust
81 amaun amount
82 ambil kerja employ
83 ambil tahu cognisance
84 ambulatori ambulatory
85 amicus curiae amicus curiae
86 amnesti amnesty
87 amunisi ammunition
88 anak angkat adopted child
89 anak disahtaraf legitimated child
90 anak jagaan ward
91 anak jagaan mahkamah ward of court
92 anak syarikat subsidiary company
93 anak tak sah taraf illegitimate child
94 analogi analogy
95 anarki anarchy
96 ancaman menace
97 andaian assumption
98 aneksasi annexation
99 anggapan presumption
100 anggapan boleh dipatahkan rebuttable presumption
101 anggapan kekebalan presumption of immunity
102 angggapan ketakbersalahan presumption of innocence
103 Anggota Kehakiman Bench
104 angkat sumpah take oath
105 angkatan bersenjata armed force
106 ansuran instalment
107 ansuran termungkir defaulted instalment
108 antara kerajaan intergovernmental
109 antara pihak inter parties
110 anuiti annuity
111 anuiti amanah trust annuity
112 anuiti bersama joint annuity
113 anuiti tangguhan deferred annuities
114 aparteid apartheid
115 aprobat dan reprobat approbate and reprobate
116 arahan brief; instruction; ruling
117 arahan memerhati watching brief
118 arbitrari arbitrary
119 armistis armistice
120 armistis menyeluruh general armistice
121 armistis tempatan local armistice
122 artikel articled (of clerkship)
123 asas undang-undang legal basis
124 aset asset
125 aset bersih net asset
126 aset cair liquid asset
127 aset ketara tangible asset
128 aset ketara bersih net intangible asset
129 aset merosot wasting asset
130 aset tak ketara intangible asset
131 aset tak ketara bersih net intangible asset
132 assizes assizes
133 assumpsit assumpsit
134 asurans assurance
135 atol atoll
136 aturan order (court rule)
137 aturan antarabangsa international order
138 audi alteram partem audi alteram partem
139 autoriti authority (cases)
140 autoriti berpengaruh persuasive authority
141 autoriti mengikat binding authority
142 autrefois acquit autrefois acquit
143 autrefois convict autrefois convict
144 avulsi avulsion
145 awam civil
146 award award
147 award interim award interim

 

 
 
UPU

Paparan terbaik laman web ini menggunakan resolusi 800 x 600 dengan menggunakan pelayar IE4.XX dan ke atas.
2009 Hakcipta Terpelihara Unit Perundangan, Jabatan Pendaftar. Segala maklumat adalah tertakluk kepada penafian.